FLAT ALLOTED TO KVO VILLAGES

 1. Bada -24
 2. Bagda -03
 3. Baroi -8
 4. Bayath-01
 5. Beraja -23
 6. Bhambhdai -04
 7. Bharapar -05
 8. Bharudia -01
 9. Bhinsra -04
 10. Bhojay -25
 11. Bhorara -05
 12. Bhujpur -35
 13. Bidada -51
 14. Changdai -04
 15. Chhasra -12
 16. Chiyasar -05
 17. Chundi-04
 18. Dedhia -07
 19. Depa -12
 20. Deshalpur -21
 21. Devpur -30
 22. Don -15
 23. Dumara -16
 24. Faradri -12
 25. Gadhshisha -14
 26. Gajod -01
 27. Gelda -02
 28. Godhra -15
 29. Gundala-26
 30. Gundiyali-02
 31. Halapur-10
 32. Jakho-01
 33. Kandagra-32
 34. Kapaya-15
 35. Karaghogha-11
 36. Kharua-12
 37. Koday-24
 38. Kokalia-01
 39. Kotda Roha-25
 40. Kotdi Mahadevpuri-12
 41. Kothara-2
 42. Kuapadhar-01
 43. Kundrodi-03
 44. Lafra(Ramgadh)-01
 45. Lakadiya-01
 46. Lakhapur-13
 47. Lala(Abdasa)-03
 48. Layja-12
 49. Luni-12
 50. Makda-04
 51. Manjal Reladia-04
 52. Mapar-04
 53. Merava-11
 54. Mokha-23
 55. Mota Aasambia-12
 56. Mota Karodia-01
 57. Mota Ratadia-04
 58. Mothara-06
 59. Moti Balachowd-01
 60. Moti Khakhar-12
 61. Moti Khavdi-01
 62. Moti Undoth-08
 63. Moti varandi-02
 64. Mundra-07
 65. Nagrecha-02
 66. Nalia-03
 67. Nana Aasambia-06
 68. Nana Bhadia-14
 69. Nana Ratadia-02
 70. Nangalpur-19
 71. Nani Khakhar-13
 72. Nani Sindhodi-01
 73. Nani Tumbdi-15
 74. Naeayanpur-05
 75. Naredi-15
 76. Navavas-11
 77. Navinar-11
 78. Patri-44
 79. Pragpar-12
 80. Pratapar-01
 81. Pundi-11
 82. Rajkot-02
 83. Ramaniya-10
 84. Rapar Gadhwali-01
 85. Ratadia Ganeshwala-16
 86. Ravapar-02
 87. Rayan-21
 88. Raydhanjar-18
 89. Sabhrai-12
 90. Sadau-16
 91. Samaghogha-12
 92. Samkhiari-01
 93. Sandhav-02
 94. Sanosara-05
 95. Sherdi-21
 96. Sindhodi Moti-01
 97. Sujapur-01
 98. Suthari-02
 99. Talvana-07
 100. Tera-01
 101. Toda-01
 102. Tragdi-01
 103. Tunda-08
 104. Vandh-11
 105. Vanki-19
 106. Vidh-12
 107. Vinjan-01
 108. Wadala-41
 109. Other-04